Polityka prywatności

 

 

 

 

 

 

HarperCollins Polska Sp. z o.o.: Informacja o polityce prywatności
Data wejścia w życie: 22.03.2018 r.

HarperCollins Polska Sp. z o.o. („Spółka”) szanuje Pana/Pani obawy dotyczące prywatności. Niniejsza Informacja o polityce prywatności („Informacja”) dotyczy Danych osobowych pozyskiwanych przez Spółkę, w tym za pośrednictwem witryn internetowych, subskrypcji mailingowych i wydarzeń (łącznie „Usługi”). „Dane osobowe” oznaczają wszystkie dotyczące Pana/Pani informacje w postaci identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację Pana/Pani tożsamości.

Informacja opisuje rodzaje zbieranych przez nas Danych osobowych dotyczących klientów (konsumentów kupujących lub dokonujących subskrypcji produktów Spółki, przedstawicieli lub byłych przedstawicieli klientów korporacyjnych, potencjalnych klientów korporacyjnych lub ich przedstawicieli, użytkowników aplikacji/witryn internetowych), sposób ich wykorzystania i określa podmioty, którym je udostępniamy. Opisujemy także środki, które podejmujemy celem ochrony bezpieczeństwa Danych osobowych oraz sposób kontaktu w przypadku chęci poznania naszych praktyk dotyczących prywatności. Usługi są skierowane do ogółu społeczeństwa, a nie konkretnie do dzieci, i świadomie nie zbieramy Danych osobowych od dzieci, które nie ukończyły 16 lat.


Pozyskiwane informacje

Pozyskujemy Dane osobowe o klientach (konsumentach kupujących lub dokonujących subskrypcji produktów Spółki, przedstawicielach lub byłych przedstawicielach klientów korporacyjnych, potencjalnych klientach korporacyjnych lub ich przedstawicielach, użytkownikach aplikacji/witryn internetowych) za pośrednictwem świadczonych Usług.

Zbieramy Dane osobowe, aby proponować Usługi, których świadczenia zażądano lub co do których mamy uzasadnione powody przypuszczać, że będą one interesować naszych klientów, aby zarządzać relacją łączącą nas z naszymi klientami i partnerami oraz aby realizować czynności w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę.

Pozyskiwane przez nas Dane osobowe obejmują:

• dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i/lub numer telefonu komórkowego);
• dane bankowe (numery kont, informacje dotyczące elektronicznego przesyłania funduszy);
• inne informacje finansowe do celów związanych z wystawianiem faktur (takie jak numer identyfikacji podatkowej);
• dane geolokalizacji;
• inne informacje, które może nam Pan/Pani przekazać, np. za pośrednictwem funkcji „Złóż wniosek” lub „Kontakt”.

Decyzja o korzystaniu z Usług i przekazaniu nam Danych osobowych jest dobrowolna. W mobilnych i internetowych formularzach wskazujemy niezbędne Dane osobowe przed rejestracją do Usług i przesłaniem nam jakichkolwiek danych.
Aby wydajnie działać, nasze Usługi korzystają z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, należy zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie http://www.harpercollins.pl/6,polityka-cookies.html.

Sposób wykorzystywania pozyskanych informacji

Możemy wykorzystywać dotyczące i zebrane od Pana/Pani informacje, aby:
• dostarczać nasze produkty i usługi;
• tworzyć konta internetowe i zarządzać nimi;
• za Pana/Pani zgodą, wysyłać materiały promocyjne, powiadomienia dotyczące dostępnych ofert i inne komunikaty, w tym komunikaty za pośrednictwem Usług i poza nimi, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz witryn internetowych i aplikacji stron trzecich;
• przesyłać komunikaty dotyczące wydarzeń specjalnych, promocji, programów, ofert, ankiet, konkursów i badań rynkowych oraz zarządzać udziałem w nich;
• odpowiadać na zapytania przesłane przez Pana/Panią lub inne strony trzecie, w tym zapytania organów ścigania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
• anonimizować Dane osobowe celem przekazania stronom trzecim sprawozdań z danych scalonych prezentujących zanonimizowane informacje;
• łączyć Pana/Pani przeglądarkę i/lub urządzenie z innymi wykorzystywanymi przez Pana/Panią przeglądarkami lub urządzeniami celem zapewnienia stosownego i łatwiejszego dostępu do treści i reklam wyświetlanych w przeglądarkach i na urządzeniach, oraz do innych operacyjnych/biznesowych celów;
• obsługiwać, oceniać i doskonalić naszą działalność biznesową (w tym rozwijać, udoskonalać, analizować i usprawniać nasze Usługi; zarządzać naszą komunikacją; prowadzić analizę danych; prowadzić księgowość, audyty i wykonywać inne wewnętrzne czynności);
• przeprowadzać windykację należności i wspierać powiązane spory sądowe;
• zachowywać zgodność i egzekwować odpowiednie wymogi prawne, stosowne standardy branżowe, zobowiązania umowne i nasze polityki.


Możemy także wykorzystywać Pana/Pani Dane osobowe w inny sposób, o którym powiadomimy Pana/Panią w czasie ich zbierania i uzyskamy Pana/Pani zgodę, jeżeli będą tego wymagać przepisy obowiązującego prawa.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Jeżeli wyrażono na to zgodę, my i nasi zewnętrzni usługodawcy możemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji i/lub wiadomości e-mail pozyskiwać informacje o Pana/Pani aktywnościach w celu dostarczenia Panu/Pani reklam produktów i usług dostosowanych do Pana/Pani osobistych zainteresowań. My i nasi zewnętrzni usługodawcy możemy także w tym celu pozyskiwać informacje za pośrednictwem witryn internetowych i aplikacji stron trzecich. Ta część Informacji przedstawia szczegóły i wyjaśnia, w jaki sposób dokonywać wyborów.

Korzystamy z zewnętrznych sieci reklamowych, które pomagają nam dostosować przesyłane przez nas wiadomości do odwiedzających, wykorzystując metody oparte na zainteresowaniach i metody kontekstowe. Dzięki tym sieciom reklamowym możemy śledzić Pana/Pani internetową aktywność na zewnętrznych witrynach internetowych i w aplikacjach, uzyskując informacje w sposób automatyczny, jak opisano powyżej. Sieci wykorzystują te informacje, aby pokazywać Panu/Pani reklamy naszych Usług lub innych zewnętrznych witryn internetowych i aplikacji, które mogą być dostosowane do Pana/Pani zainteresowań. Do informacji, które mogą pozyskiwać w naszym imieniu nasze sieci reklamowe, należą dane dotyczące Pana/Pani wizyt w witrynach internetowych oraz wykorzystania aplikacji obsługujących nasze reklamy, takie jak przeglądane przez Pana/Panią witryny internetowe lub reklamy oraz czynności wykonywane w tych witrynach internetowych i aplikacjach. Takie zbieranie danych ma miejsce zarówno w naszych witrynach internetowych, aplikacjach i wiadomościach e-mail, jak również w witrynach internetowych i aplikacjach stron trzecich będących częścią tych sieci reklamowych. Ten proces pomaga nam także śledzić skuteczność naszych działań marketingowych. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z usługi reklamy opartej na zainteresowaniach sieci reklamowych, należy odwiedzić witrynę internetową: http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.networkadvertising.org/choices/.


Udostępniane informacje

Możemy udostępniać zbierane przez nas Dane osobowe:
• naszym jednostkom zależnym i stowarzyszonym, które mogą wykorzystywać Pana/Pani Dane osobowe w zgodzie z Informacją lub do własnych celów, w tym do celów marketingowych, jeżeli wyrażono na to zgodę. Aktualna lista naszych jednostek stowarzyszonych jest dostępna pod adresem: http://newscorp.com/about/our-businesses/);
• usługodawcom w Polsce i innych krajach świadczącym usługi w naszym imieniu.

Wymagamy od naszych usługodawców ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych oraz zapewnienia, że Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w toku świadczenia usług w naszym imieniu, i zgodnie z obowiązującym prawem. Usługodawcy są upoważnieni do wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Ponadto możemy ujawnić dotyczące Pana/Pani informacje, (1) jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub proces prawny, (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym oraz (3) w przypadku gdy jesteśmy przekonani, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznej szkodzie lub finansowej stracie bądź w związku z dochodzeniem dotyczącym potencjalnej lub faktycznej nieuczciwej czy nielegalnej działalności. Zastrzegamy sobie również prawo transferu posiadanych przez nas Danych osobowych dotyczących Pana/Pani w przypadku potencjalnej lub faktycznej sprzedaży bądź przeniesienia części lub całości naszej działalności biznesowej bądź aktywów (w tym w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji).

Pana/Pani prawa i możliwości wyboru

Oferujemy Panu/Pani pewne możliwości wyboru w związku z pozyskiwanymi o Panu/Pani Danymi osobowymi, takie jak sposób komunikacji.

Aby zaktualizować swoje preferencje, poprosić o usunięcie swoich informacji z naszych marketingowych list mailingowych lub przesłać wniosek, prosimy o kontakt w sposób określony w części Kontakt poniżej.

Może Pan/Pani również wypisać się z naszych marketingowych list mailingowych, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w naszej witrynie internetowej pod adresem: www.harpercollins.pl.

Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z usługi reklamy opartej na zainteresowaniach sieci reklamowych, należy odwiedzić witrynę internetową dotyczącą rezygnacji klienta pod adresem: http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.networkadvertising.org/choices/.

Dostęp, przegląd, aktualizacja i zmiana Danych osobowych

Może Pan/Pani wystosować wniosek o dostęp, korektę lub usunięcie Pana/Pani Danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych, ograniczyć ich przetwarzanie lub egzekwować prawo do możliwości przesyłu danych. W przypadku gdy udzielono nam zgody na wykorzystywanie Danych osobowych, ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie, a my zastosujemy się do Pana/Pani preferencji w przyszłości. Będziemy odpowiadać na Pana/Pani pytania i skargi dotyczące przetwarzania Danych osobowych. Jeżeli nasze odpowiedzi nie będą dla Pana/Pani satysfakcjonujące, ma Pan/Pani prawo złożyć skargę w odpowiednim organie nadzorczym.

Sposób ochrony i przechowywania Danych osobowych
Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia zaprojektowane tak, aby chronić posiadane przez nas Dane osobowe dotyczące Pana/Pani przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem bądź wykorzystaniem. Podejmujemy uzasadnione wysiłki, aby zagwarantować poziom zabezpieczeń właściwy dla ryzyka przetwarzania, biorąc pod uwagę koszty wdrożenia i charakter procesu przetwarzania Danych osobowych.
Przechowujemy Dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz wymagany i dozwolony na mocy przepisów obowiązującego prawa, np. w związku z naszymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania dokumentów.

Transfery danych
Usługi mogą być hostowane lub zarządzane z kraju innego niż kraj, w którym informacje zostały oryginalnie przekazane, włączając w to Stany Zjednoczone. W przypadku przekazania Pana/Pani Danych osobowych (lub udzielenia do nich dostępu) do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej właściwy poziom ochrony danych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować ich stałą ochronę. Może to obejmować zawarcie umów dotyczących transferu danych, których kopię może Pan/Pani otrzymać, kontaktując się z nami w sposób wskazany w części Kontakt poniżej.
Niemniej jednak dostęp do Pana/Pani Danych osobowych może zostać udzielony sądom, organom ścigania i organom bezpieczeństwa narodowego kraju je otrzymującego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku transferu Pana/Pani Danych osobowych będziemy je chronić w sposób opisany w niniejszej Informacji.

Łącza do witryn internetowych, aplikacji i usług stron trzecich
Dla Pana/Pani wygody i informacji nasze Usługi mogą zapewniać łącza do witryn internetowych, aplikacji lub usług stron trzecich, które mogą być obsługiwane przez firmy niepowiązane ze spółką. Te firmy mogą mieć własne informacje i polityki dotyczące prywatności, które zdecydowanie zalecamy przeglądnąć. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności witryn internetowych, aplikacji lub usług niepowiązanych ze spółką.

Aktualizacja Informacji
Niniejsza Informacja może być okresowo aktualizowana bez wcześniejszego Pana/Pani powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących Danych osobowych. W przypadku istotnych zmian powiadomimy Pana/Panią, zamieszczając wyraźną informację w naszych Usługach oraz podając u góry Informacji datę ostatniej aktualizacji.

Kontakt
Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych w związku z Usługami jest:

HarperCollins Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
Polska

Jeżeli ma Pan/Pani pytania lub uwagi dotyczące Informacji bądź sposobu obsługi przez nas lub naszych usługodawców Pana/Pani Danych osobowych, chciał(a)by Pan/Pani wyegzekwować swoje prawa i wybory lub chciał(a)by Pan/Pani, abyśmy zaktualizowali posiadane o Panu/Pani informacje czy Pana/Pani preferencje, prosimy o kontakt w następujący sposób:

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@harpercollins.pl

Można także przesłać nam wiadomość na adres:

HarperCollins Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
Polska

 

Istnieje również możliwość kontaktu z liderem segmentu prywatności w naszej jednostce biznesowej pod adresem: privacy@harlequin.com.